Home

Wat Fiducia Zorg doet
Wij leveren verschillende thuiszorgdiensten op het gebied van (ggz-)begeleiding en ondersteuning, huishoudelijke hulp, verpleging en persoonlijke verzorging en daaraan gerelateerde diensten met oog voor psychische kwetsbaarheid aan cliënten met verschillende etnisch-culturele achtergronden. Wij bieden zowel individuele hulp (alle leeftijdsgroepen) als hulp aan gezinnen. Ons team bestaat uit Nederlands-, Duits-, Engels- en Turks-, en Arabischsprekende medewerkers, w.o. een (basis)Psycholoog, (hbo-) Ervaringsdeskundigen in Zorg en Welzijn, en Sociaal Pedagogisch medewerkers. Alle medewerkers werken vanuit herstel en empowerment. Presentie en kwaliteit van zorg zijn voor ons belangrijke pijlers. Zelfsturing en eigen regie laten wij, daar waar mogelijk, bij de cliënt. Hiermee wordt de zelfredzaamheid / het herstel optimaal te bevorderd.

Onderscheidend
Wij onderscheiden ons van andere thuiszorgorganisaties omdat wij de psychische kwetsbaarheid, de naasten en de (sociale-) leefomgeving meenemen in de ondersteuning die wij bieden. M.a.w.: wij leveren curatieve zorg (zorg gericht op zowel somatische als psychische klachten, w.o. verslavingsproblematiek). Na het in kaart brengen van de specifieke hulpvraag richten wij onze zorg op maat in. Als er sprake is van een psychische kwetsbaarheid gaat de aandacht in eerste instantie uit naar ondersteuning om de cliënt te stabiliseren. Daarnaast begeleiden wij de cliënt naar de juiste (specialistische) ggz. Hiervoor zetten wij ervaringsdeskundigheid1 en onze psycholoog in. Ons multicultureel team heeft ervaring en kennis in cultureel-etnische achtergronden, psychiatrie, herstelprocessen, invloed van (zelf)stigma, etc.

1     betreft de professionele inzet en overdracht van kennis die vergaard is door: analyse van en reflectie op eigen ervaringen en ervaringen van deelgenoten, aangevuld met kennis uit andere bronnen zoals literatuur, presentaties en media. Onze Ervaringsdeskundigen worden op hbo-niveau opgeleid en hebben ervaring binnen FACT-teams.

Vertaalslag
Fiducia Zorg onderscheidt zich ook van andere thuiszorgorganisaties in de benadering van de doelgroep en belanghebbenden. Het verschil zit naast de inzet van een psycholoog en van ervaringsdeskundigen ook in het bieden van een vertaalslag van religie, cultuur en waarden en normen. Voor veel organisaties (UWV, ggz-instellingen, politie, scholen,  huisartsenpraktijken, gemeentes, poh’s, VNN, ziekenhuizen, etc.) is kennis van de religie, cultuur en waarden en normen van deze groep onbekend terrein. Omdat de westerse religie, cultuur en waarden en normen vaak haaks staan op die van hen ontstaan er, over en weer, gemakkelijk stagnatie in de behandeling en misverstanden door onbegrip. Wij kunnen beide partijen meer inzicht geven door verschillende gebruiken en gewoontes te ‘vertalen’, uit te leggen. Zo krijgen zowel de cliënt als belanghebbenden/professionals een beter inzicht in de problematiek c.q. het ziektebeeld en in het herstelproces.

Vertrouwen
Fiducia betekent: geloof/vertrouwen. Fiducia Zorg gelooft erin u zekerheid, en daarmee vertrouwen, in zorg te kunnen bieden. Immers zekerheid is voor iedereen een belangrijk onderdeel in het leven. Dat kan zekerheid zijn in het hebben van een dak boven je hoofd, in financiën, in relaties/vriendschappen of zekerheid in een waardevolle dagbesteding. Zekerheid is ook wéten dat er goed voor je gezorgd wordt als dat zelf niet (meer) lukt. Dat geeft vertrouwen. Hiervoor bent u bij ons op het juiste adres. Wij bieden zekerheid in de invulling en uitvoering van uw zorgbehoefte. U krijgt de juiste zorg, op het juiste moment van vaste medewerkers. Zo staat er niet elke keer een andere medewerker in uw woonkamer en kunt u een vertrouwensband met hen opbouwen.

Etnisch- en Multicultureel
Door te werken met een multicultureel team is het gemakkelijker verschillende culturen te herkennen, te erkennen en op de juiste manier bij wensen en behoeftes van cliënten aan te sluiten. Wij bieden elke cliënt, ongeacht de achtergrond, zorg op maat. Het team heeft o.a. ruime ervaring in cultureel-etnische achtergronden van Nederlandse-, Irakese, Iranese, Marokkaanse, Syrische, en Turkse afkomst.

Voor wie
Fiducia Zorg is er voor individuele volwassenen, voor kinderen en ook voor hele gezinnen. Assertiviteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij weten dat binnen verschillende culturen respect, bescheidenheid en beleefdheid sturende waarden zijn, waarin het collectieve belang een belangrijke rol speelt. Binnen Fiducia Zorg houden wij daarom rekenschap met uw religie en uw specifieke waarden en normen. Daarnaast houden wij binnen de verschillende culturen rekenschap met alle andere persoonlijke eigenschappen die, naar onze mening, vooral de aandacht verdienen.

Ons aanbod
Ons aanbod van diensten wordt geleverd in en vanuit de persoonlijke omgeving van de cliënt. De zorgvraag kan betrekking hebben op verschillen levensgebieden.

Diensten: