Wat Fiducia Zorg doet
Fiducia Zorg levert diensten op het gebied van transculturele hulpverlening in de vorm van begeleiding en ondersteuning, met oog voor psychische kwetsbaarheden; het geven van advies aan zowel cliënten als aan verschillende ketenpartners en het begeleiden van mensen in re-integratie-trajecten. 

Zij biedt zowel individuele hulp (alle leeftijdsgroepen) als hulp aan gezinnen in de transculturele sector. Ons team bestaat uit Nederlands-, Duits-, Engels- Arabisch- en Turkssprekende medewerkers, w.o. een (basis)Psycholoog, (hbo-) Ervaringsdeskundigen in Zorg en Welzijn, en Sociaal Pedagogisch medewerkers. Alle medewerkers werken vanuit herstel en empowerment. Presentie en kwaliteit van zorg zijn voor ons belangrijke pijlers. Zelfsturing en eigen regie laten wij, daar waar mogelijk, bij de cliënt. Hiermee wordt de zelfredzaamheid/herstel optimaal bevorderd.

Innovatief en maatschappelijk ondernemend
Fiducia Zorg onderscheidt zich van andere zorg verlenende organisaties omdat zij de psychische kwetsbaarheid, de naasten en de (sociale-) leefomgeving meeneemt in de diensten die zij aanbiedt. M.a.w.: zij levert zorg gericht op zowel sociale-, maatschappelijke-, somatische- als psychische klachten, (w.o. bijvoorbeeld verslavingsproblematiek).

Na het in kaart brengen van de specifieke hulpvraag richt Fiducia Zorg de zorg op maat in. Als er sprake is van een psychische kwetsbaarheid gaat de aandacht in eerste instantie uit naar het stabiliseren van de cliënt. Daarnaast wordt de cliënt naar de juiste ggz begeleidt, of indien nodig verwezen. Intern zet Fiducia Zorg ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn1 en/of haar psycholoog in. Extern kan de cliënt verwezen worden naar de benodigde specialistische ggz voor behandeling door een (GZ-)psycholoog en/of een psychiater. Het multicultureel team heeft ervaring en kennis in cultureel-etnische achtergronden, psychiatrie, herstelprocessen, empowerment, invloed van (zelf)stigma, inclusiviteit, etc. Eén van de externe organisaties waarnaar voornamelijk verwezen zal worden is zusterbedrijf Helder GGZ. Fiducia Zorg zag dat voor haar doelgroep in Noord-Nederland weinig tot geen specialistische ggz aanwezig is. In 2020 deed zich de mogelijkheid voor Helder GGZ, een kleinschalige ggz-instelling, over te nemen. Met deze overname is binnen de holding expertise van begeleiding naar behandeling tot re-integratie en het geven van adviezen op deze gebieden in huis. De holding biedt op deze wijze een zo optimaal mogelijke bijdrage aan kwaliteit van leven, aan het welbevinden en het bevorderen van de gezondheid van de doelgroep.

1    betreft de professionele inzet en overdracht van kennis die vergaard is door: analyse van en reflectie op eigen ervaringen en ervaringen van deelgenoten, aangevuld met kennis uit andere bronnen zoals literatuur, presentaties en media. Onze Ervaringsdeskundigen worden op hbo-niveau opgeleid en hebben ervaring binnen FACT-teams.

Vertaalslag
Fiducia Zorg onderscheidt zich verder in de benadering van de doelgroep en belanghebbenden. Het verschil zit naast de inzet van een psycholoog en van ervaringsdeskundigen in Zorg en Welzijn ook in het bieden van een vertaalslag van religie, cultuur en waarden en normen. Voor veel organisaties (UWV, ggz-instellingen, politie, scholen, COA’s, huisartsenpraktijken, gemeentes, poh’s, VNN, ziekenhuizen, etc.) is kennis van de religie, cultuur en waarden en normen van deze groep onbekend terrein. Omdat de westerse religie, cultuur en waarden en normen vaak haaks staan op die van deze groep cliënten ontstaan er, over en weer, gemakkelijk misverstanden door onbegrip, waardoor de behandeling stagneert. Fiducia Zorg kan beide partijen meer inzicht geven door verschillende gebruiken en gewoontes te ‘vertalen’, c.q. uit te leggen. Zo krijgen zowel de cliënt als belanghebbenden/professionals een beter inzicht in de problematiek c.q. het ziektebeeld en in het herstelproces. 

Vertrouwen
Fiducia betekent: geloof/vertrouwen. Fiducia Zorg gelooft erin u vertrouwen in de door haar aangeboden diensten te kunnen bieden. Immers een basis van vertrouwen is voor iedereen een belangrijk onderdeel in het leven. 

Etnisch- en Multicultureel
Door te werken met een multicultureel team is het gemakkelijker verschillende culturen te herkennen, te erkennen en op de juiste manier bij wensen en behoeftes van cliënten aan te sluiten. Wij bieden elke cliënt, ongeacht de achtergrond, zorg op maat. Het team heeft o.a. ruime ervaring in cultureel-etnische achtergronden van Nederlandse-, Irakese-, Iranese-, Marokkaanse-, Syrische-, en Turkse afkomst.

Voor wie
Fiducia Zorg is er voor individuele volwassenen, voor kinderen maar ook voor hele gezinnen. Assertiviteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij weten dat binnen verschillende culturen respect, bescheidenheid en beleefdheid sturende waarden zijn, waarin het collectieve belang een belangrijke rol speelt. Binnen Fiducia Zorg houden wij daarom rekenschap met religie en specifieke waarden en normen. Daarnaast houden wij binnen de verschillende culturen rekenschap met alle andere persoonlijke eigenschappen die, naar onze mening, vooral de aandacht verdienen.

Ons aanbod
Fiducia Zorg levert haar diensten in en vanuit de persoonlijke omgeving van de cliënt en vanuit de specifieke behoefte van ketenpartners. De dienstverlening kan betrekking hebben op verschillen levens- en organisatorische gebieden.

Kernactiviteiten (zie ook onze diensten):

  • begeleiding en ondersteuning,
   • waaronder ondersteuning van en naar basis ggz behandelingen;
  • advies,
   • waaronder verzorgen van klinische lessen, workshops en voorlichting;
  • re-integratie,
   • waaronder medische interventie in het voortraject.