Onze diensten

Fiducia Zorg levert curatieve zorg (zorg gericht op zowel somatische als psychische klachten w.o. verslavingsproblematiek). Wij bieden naast de reguliere thuiszorgdiensten specialistische ggz-begeleiding en ondersteuning. We zien vaak dat somatische klachten samengaan met een psychische kwetsbaarheid. Binnen de meeste thuiszorgorganisaties wordt meestal geen aandacht besteed aan beide elementen terwijl dat volgens ons niet los van elkaar gezien kunnen worden. Bij het invullen van elke hulpvraag betrekken wij daarom de volledige context van de cliënt.
De hoofdlijnen van onze dienstverlening:

 • begeleiding en ondersteuning;
 • ondersteuning van en begeleiding naar basis ggz behandelingen;
 • persoonlijke verzorging;
 • verpleging;
 • huishoudelijk hulp;
 • verzorgen van klinische lessen, workshops en voorlichting.

Begeleiding en ondersteuning

Wij helpen u om dingen zelf (weer) te doen, door het aanleren van vaardigheden die daarvoor nodig zijn en ondersteunen u bij het in de praktijk brengen van die vaardigheden. Zo wordt uw zelfredzaamheid en eigen regie vergroot en wordt het weer gemakkelijker om deel te nemen in de samenleving. Wij passen hiervoor herstelondersteunende en regieversterkende methodieken toe.
 
De begeleiding/ ondersteuning kan bestaan uit:

 • boodschappen doen, post afhandelen, apparaten bedienen, vaardigheden oefenen, etc;
 • praktische pedagogische thuishulp;
 • praten over zingeving;
 • aandacht, bijpraten, samen koffie drinken;
 • motiveren;
 • activering, socialisering;
 • dag- of weekplanning maken;
 • motiveren;
 • praktische zaken regelen bij ingrijpende gebeurtenis;
 • groepsactiviteiten;
 • ondersteunen mantelzorger.

Onze specialistische ggz-ondersteuning bestaat uit:

 • ondersteuning/begeleiding door psycholoog (basis ggz);
 • inleven in de leefwereld van de cliënt;
 • maken van een signaleringsplan: in het Nederlands en, eventueel m.b.v. een familielid, in de spreektaal van de cliënt;
 • activeren cliënten: b.v. groepsactiviteiten;
 • dag- en nachtritme herstructureren;
 • motiveren voor behandeling;
 • voeren van medicatiegesprekken;
 • begeleiden bij verslaving;
 • herkennen van en ondersteuning bieden bij het verwerken van (vaak cultuurgebonden-) trauma’s;
 • voeren cultuurgebonden gesprekken: herkennen, erkennen en bespreken van ervaringen uit verleden en de invloed daarvan op ervaringen en welbevinden van nu;
 • maken van een vertaalslag van het verhaal van de cliënt naar de cliënt zelf en naar betrokken instanties: naast het vertalen van weinig/niet-Nederlands sprekende cliënten “vertalen” wij ook de –culturele- waarden en normen die botsend zijn met de in Nederland algemeen geldende waarden en normen;
 • bieden van een vertrouwelijke omgeving, zodat schaamte overwonnen kan worden: er ontstaat grip op en begrip over de eigen situatie kan;
 • bieden beeldende begeleiding (vergelijkbaar met beeldende therapie): cliënten krijgen, ondanks de weerstand bij aanvang om deel te nemen, meer inzicht in zichzelf – er ontstaat op een ontspannen manier ziektebesef: het masker valt af, cliënten uiten zich door creativiteit in overeenstemming met hun stemming/gevoel;
 • zo nodig, begeleiden naar specialistische GGZ: wij werken inmiddels samen met het UCP, Lentis, De Evenaar (GGZ-Drenthe), Het Behouden Huys, huisartsenpraktijken, e.a.;
 • bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie: hierbij hoort methodisch werken en het horen, zien en benoemen van, voor de cliënt zichtbare en onzichtbare, positieve eigenschappen en vaardigheden;
 • toelichten van de problematiek aan betrokkenen binnen externe organisaties: dit kan bestaan uit het houden van een ZAG (zorgafstemmingsgesprek) met cliënt, naasten, betrokken professionals en organisaties, om adviezen, perspectieven en wensen van alle betrokken partijen mee te nemen voor optimale aansluiting van de zorg;
 • etc.

Ondersteuning/begeleiding Basis GGZ

Fiducia Zorg heeft een eigen psycholoog in dienst met een afgeronde universitaire opleiding tot Master in de Psychologie. Zij houdt zich bezig met de innerlijke belevingswereld (gedachten, gevoelens, wensen) en het gedrag van mensen. Zij behandeld niet, maar begeleidt en ondersteunt cliënten bij psychische problemen zoals depressie- en angstklachten, bij verslavingsproblematiek en bij traumabehandeling om o.a. de sociale redzaamheid te vergroten. Tevens ondersteunt zij bij problemen in de levenssfeer, zoals bij verlies- en rouwverwerking, burn-out, relatieproblemen, etc. Zij is geschoold om zelfstandig basis ggz behandelingen uit te voeren.
 
Palliatief terminale zorg
Onze psycholoog ondersteunt bij het bieden van de volgende zorg bij cliënten in de laatste levensfase: hulp bij het oplossen van psychische en sociale problemen, aandacht voor zingeving en spiritualiteit, ondersteuning bij het afronden van het leven en afscheid nemen (rouwverwerking).

Persoonlijke verzorging

Fiducia Zorg biedt hulp bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals in en uit bed komen, aan- en uitkleden, lichamelijke hygiëne, bewegen, lopen, gaan zitten en weer opstaan, eten en drinken, medicijnen innemen, ontspanning en sociaal contact. Wij voeren de taken zoveel mogelijk uit met behoud van uw eigen regie. Dit betekent dat wij als het u zelf niet lukt taken overnemen en waar het nog wel een beetje lukt u begeleiden bij het uitvoeren van de taken. Op deze manier blijft u zelfstandig en vergroten wij samen met u, uw zelfredzaamheid. U heeft hoe dan ook steun van een van onze medewerkers.

Verpleging

U kunt bij Fiducia Zorg terecht voor verpleegkundige zorg. Onze verpleegkundige helpt u bijvoorbeeld bij het opstaan en douchen. Of bij het geven van injecties. Een wijkverpleegkundige geeft u ook medische zorg, als dat nodig is. Bijvoorbeeld: wondverzorging, klaarzetten en toedienen van medicijnen, voeren van medicatiegesprekken, stomazorg en katheteriseren (legen van de blaas). U kan ook assistentie krijgen van de verpleegkundige bij de dagelijkse bezigheden zoals: lichamelijke hygiëne,  aan en uitkleden, douchen en verzorgen van de huid.
 
Palliatief terminale zorg
Dit is gespecialiseerde terminale zorg om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te behouden in de laatste levensfase en duurt dus tot het overlijden. De zorg bestaat uit: verzorging en verpleging, behandeling van pijn en andere klachten en controle van de gezondheid. Daarnaast levert de verpleegkundige samen met onze psycholoog de volgende zorg: hulp bij het oplossen van psychische en sociale problemen, aandacht voor zingeving en spiritualiteit, ondersteuning bij het afronden van het leven en afscheid nemen (rouwverwerking). 

Huishoudelijke hulp

Als u door tijdelijke of langdurige omstandigheden huishoudelijke hulp nodig heeft, kan Fiducia Zorg u daarbij ondersteunen. Wij voeren dan geheel of gedeeltelijk huishoudelijke taken voor u uit. Hierbij kunt u denken aan opruimen, schoonmaken, wassen, brood-/warme maaltijd bereiden en verzorgen van planten en dieren.

Klinische lessen, workshops en voorlichting

Om organisaties meer inzicht te geven over herstelondersteunende zorg, de inzet van Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn, cultuurverschillen en verschil in waarden en normen, en hoe hiermee het beste hiermee omgegaan kan worden, en andere onderwerpen verzorgen wij klinische lessen, workshops en voorlichtingen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.